Aktualności:KOMUNIKAT
w sprawie jakości wody w basenie Gimnazjum nr 3 w Gdyni.


Na podstawie § 7 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, informujemy, że według badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium w dniu 15.02.2017 oraz codzienną analizę parametrów woda w niecce basenowej spełnia wszystkie wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu, z wyjątkiem parametru chloru wolnego, którego poziom został przekroczony o 0,03 mg/l. Przekroczenie jest chwilowe i wynika z systemu reakcji SUW na odczytywane parametry wody.