Aktualności:Ferie 2017


Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Gdyni z dnia 14.01.2014 roku, w okresie ferii zimowych dzieciom i uczniom przysługuje tzw. bilet feryjny w cenie 2 zł. za jedno wejście na basen. (45 minut)

Wejścia od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 14:00, co 45 minut.


Zgodnie z Regulaminem Pływalni dzieci od lat 3 do 10 korzystają z pływalni pod opieką osoby dorosłej.


W tym roku województwo pomorskie ma przerwę feryjną od 16 do 27 stycznia.


W okresie ferii grafik nie obowiązuje, odbywają się tylko zajęcia aquaaerobiku w godz. wieczornych.


Pływalnia dostępna dla wszystkich:

 • Od poniedziałku do piątku:
  • 7:15 - 14:00
  • 16:00 - 21:15
 • W soboty i niedziele bez zmian:
  • 9:00 - 20:15


Rezerwacje torów w ferie 2017
Czwartek 19 i 26 stycznia:

 • 9:45 - tor 1, 2, 3
 • 10:30 - tor 1, 2, 3
 • 11:15 - tor 1, 2, 3


Zapraszamy dzieci i młodzież do korzystania z pływalni.
KOMUNIKAT
w sprawie jakości wody w basenie Gimnazjum nr 3 w Gdyni.


Na podstawie § 7 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, informujemy, że według badań przeprowadzonych przez PPIS w Gdyni w dniu 9.12.2016 oraz codzienną analizę parametrów, woda doprowadzana do niecki basenowej i woda w niecce basenowej spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu. W wodzie pobranej do badań z cyrkulacji został przekroczony o 0,01 mg/l parametr chloru związanego. Według badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium w dniu 16.12.2016 woda w niecce spełnia wszystkie wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne. W związku z przekroczeniem parametru chloru związanego w wodzie doprowadzanej do niecki podjęto działania naprawcze polegające na zwiększeniu ilości świeżej wody doprowadzanej do basenu. Planowane jest szokowe przechlorowanie wody w dniach 29-31 grudnia br.