Aktualności:Uwaga!
Wyjątkowo w czwartek 16 lutego będą zarezerwowane tory 5 i 6 o godzinie 16:00.
Natomiast w piątek 17 lutego o godzinie 16:00 nie będzie żadnych rezerwacji.
KOMUNIKAT
w sprawie jakości wody w basenie Gimnazjum nr 3 w Gdyni.


Na podstawie § 7 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, informujemy, że według badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium w dniu 01.02.2017 oraz codzienną analizę parametrów, woda doprowadzana do niecki basenowej i woda w niecce basenowej spełnia wszystkie wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.