Aktualności:UWAGA!

Informujemy, że 11 listopada pływalnia będzie zamknięta.

Ponadto, 26 listopada w godzinach 12:00 - 13:30 pływalnia będzie niedostępna dla klientów indywidualnych.
(Mistrzostwa Gdyni w pływaniu dla Nauczycieli.)
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,


przedstawiamy wyniki badań jakości wody z niecki basenowej
pływalni przy Gimnazjum nr 3 w Gdyni, ul. Gospodarska 1,
przeprowadzonych 4 listopada 2016 rokuLp Nazwa oznaczenia Wynik
1 Potencjał redox 935
2 pH 7,1
3 Chlor wolny 0,61 mg/l
4 Chlor związany 0,27 mg/l
5 Mętność
6 Chloroform
7 THM-suma
8 Azotany
9 Indeks nadmanganiowy 1,66
10 Glin -
11 Escherichia coli 0
12 Gronkowce koagulazododatnie 0
13 Pseudomonas aeruginosa 0
14 Liczba mikroorganizmów 13
15 Legionella sp.
16 Temperatura wody w niecce ºC 28
17 Temperatura powietrza na hali basenowej ºC 27.7
Komunikat sporządzono na podstawie sprawozdania
z badań wykonanych przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach.